Algemene Voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van LENA the fashion library, hierna te noemen “LENA” c.q. verkoper/verhuurder. Haar wederpartij wordt hierna tevens aangeduid als huurder/ koper/ afnemer. 

ARTIKEL 1. INSCHRIJVING 

1.1 Huurder dient een geldige inschrijving te hebben alvorens partijen huurovereenkomsten kunnen sluiten. 

1.2 De inschrijving is voltooid nadat het eenmalige bedrag €10,- is voldaan door huurder bij de eerste leen order via de webshop of door het invullen van een inschrijfformulier in de winkel. 

1.3 Een inschrijving is strikt persoonlijk, derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Huurder is aansprakelijk voor schade (e.d.) ontstaan als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de inschrijving. 

1.4 Een inschrijving kan door de verhuurder zonder opgave van redenen worden geweigerd. 

1.5 De duur van een inschrijving wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging van partijen. 

1.6 Opzegging door verhuurder is mogelijk zonder opgave van redenen onverminderd de overige rechten van verhuurder uit de wet en de overeenkomst. 

1.7 De beëindiging vindt plaats nadat de huurder dit schriftelijk/ per email heeft doorgegeven. 

1.8 De huurder is verantwoordelijk voor de correctheid van persoonsgegevens (in het persoonlijke online account) van de huurder. 

1.9 Wijzigingen van persoonsgegevens dienen tijdig te worden doorgegeven. 

1.10 Indien wijzigingen niet worden doorgegeven, kan LENA niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van berichtgeving. 

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST 

2.1 Gedurende de periode van een inschrijving kunnen partijen huurovereenkomsten bestaande uit 'pay-as-you-borrow' lenen aangaan. 

2.2 Verhuurder kan verlangen dat een geldig legitimatiebewijs wordt getoond. 

2.3 Een huurovereenkomst kan zowel online via www.lena-library.com, als in de library aan de Westerstraat 174h in Amsterdam worden aangegaan. 

ARTIKEL 3. VERANTWOORDELIJKHEID EN ZORG GELEENDE KLEDINGSTUKKEN 

3.1 Huurder dient het gehuurde als een goede huurder te beheren en verzorgen. 

3.2 Huurder dient zich aan de gestelde wasvoorschriften te houden. 

3.3 Het beoordelen van de status van het gehuurde via het online leensysteem zal na ontvangst van het pakket bij LENA op de hoofdvestiging geschieden door de verhuurder. De huurder heeft middels een formulier zelf de mogelijkheid eventuele beschadigingen e.d. aan te geven. 

3.4 Het is mogelijk een laundry service abonnement toe te voegen. Tegen een vergoeding van €10,- per maand mogen alle geleende items ongereinigd geretourneerd worden. LENA is dan verantwoordelijk voor de reiniging. Deze kosten zullen ook per automatische incasso worden afgeschreven. 

3.5 Voor een eenmalig wasbeurtje wordt €2,50 per item in rekening gebracht. LENA is dan verantwoordelijk voor de reiniging. 

ARTIKEL 4. VERGOEDING/BOETE BIJ BESCHADIGING GELEENDE ITEMS 

4.1 Bij het retourneren van het gehuurde met een onherstelbare beschadiging wordt 50% van de originele verkoopprijs in rekening gebracht bij de huurder. LENA heeft als verhuurder het recht om te beoordelen wat als onherstelbaar geldt en wat niet. (Voorbeelden onherstelbaar ongelukje: vlek op een opvallende plek, gat of scheur die niet onopvallend te repareren is. Onherstelbare ongelukken worden toegekend aan items die worden afgekeurd om verder uit te kunnen uitlenen/verkopen.) 

4.2 Indien het gehuurde verloren gaat, ongeacht de oorzaak, is huurder 100% van de verkoopprijs van gehuurde aan verhuurder verschuldigd. 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN HUURDER BIJ LEENOVEREENKOMST 

5.1 Betalingen van leenovereenkomsten verlopen maandelijks middels automatische incasso. De activering hiervan gaat via een e-mandate SEPA machtiging (elektronische machtiging) tijdens het starten met lenen. Vervolgens wordt het account van de huurder direct geactiveerd. 

5.2 De hoogte van de huursom is afhankelijk van het leengedrag. 

5.3 Er geldt een minimale leenperiode van 14 dagen. Het gaat hierbij om het onafgebroken lenen, dus je mag tussendoor van items wisselen als je wilt. 

5.4 Betaling van een leenovereenkomst verloopt middels automatische incasso. Verrekeningen gaan in termijnen van 1 kalendermaand. 

5.5 Er worden alleen kosten in rekening gebracht wanneer gebruik gemaakt wordt van de leen service. 

5.6 Bij achterstallige betalingen wordt de vordering, na herhaalde aanmaning, aan een incassobureau overgedragen. 

5.7 Huurder heeft het recht om gebruik te maken van zowel de online service als de fysieke winkel aan de Westerstraat 174h te Amsterdam. 

5.8 Looptijd van een leenovereenkomst is voor onbepaalde tijd. Het staat de huurder echter vrij om geen gebruik te maken van de service, waardoor ook een kosten in rekening zullen worden gebracht. 

5.9 Indien de huurdeer wenst te worden uitgeschreven uit het klantenbestand kan dit door een mail te sturen naar: info@lena-library.com. Vermeld hierbij de naam en het klantnummer. 

ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

6.1 De door LENA geleverde zaken blijven eigendom van LENA tot aan het moment van voldoen van de totale verkoopsom door de huurder/koper. 

6.2 Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van LENA is het niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen. 

ARTIKEL 7. AANBOD 

7.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mondelinge danwel telefonisch mededelingen of via e-mail verstrekt door LENA met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. LENA garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal LENA passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen. 

7.2 LENA kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

ARTIKEL 8. PRIJZEN EN BETALINGEN 

8.1 Alle door LENA vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

8.2 LENA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

8.3 De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld en verschilt per land. 

8.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 

8.5 Koop orders via de webshop kunnen middels iDeal worden betaald. Leen orders per automatische incasso. 

ARTIKEL 9. VERZENDKOSTEN 

9.1 Het ophalen en retourneren van items op de Westerstraat 174h in Amsterdam en alles genoemde swap.points is kostenloos. 

9.2 Voor verzending per post gelden de verzendkosten ter hoogte van €4,95 heen en terug zijn de kosten voor rekening van de huurder. 

9.4 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten. 

ARTIKEL 10. LEVERING 

10.1 LENA levert wereldwijd en maakt daarbij gebruik van de diensten van Post NL/DHL/DPD. 

10.2 Per post naar je huis: Bij ontvangst van de order voor 16.00 uur op werkdagen versturen wij de bestelling dezelfde dag nog. 

10.3 Swap.points: hier gelden de levertijden zoals aangegeven in de lever schema’s van de swap.points. 

10.4 De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. 

10.5 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden. 

10.6 LENA is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door LENA bekostigd 

10.7 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 

ARTIKEL 11. RETOURBELEID kooporders 

11.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet binnen 14 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat met aangehecht prijskaartje terug zijn bij LENA the fashion library. Deze termijn geldt niet voor orders uit het buitenland. 

11.2 Het totaalbedrag (aankoopbedrag + verzendkosten heen) van de order wordt, nadat het proces van artikel 11.1 goed is verlopen, teruggestort op de rekening van de koper. Verzendkosten voor retour zijn dus voor de klant. 

11.3 LENA behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd. 

ARTIKEL 12. ADMINISTRATIE 

12.1 Inzake alle geschillen levert de administratie van LENA volledig bewijs op tussen partijen behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs. 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID 

13.1 LENA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zoals gevolg- en bedrijfsschade, voortvloeiend uit de uitvoering van deze overeenkomst waaronder begrepen schade ontstaan door bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zaken, ondergeschikten en hulppersonen, zulks behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van LENA. 

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT 

14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

ARTIKEL 15. SLOTBEPALING 

15.1 Indien (enig deel van) een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige (delen van de) voorwaarde(n) onverkort van kracht.